::بنازم دلی را..::

بنازم, دلی را, که بگشوده در/
اگرچه, ندارد, از انسو خبر

بنازم, به انی, که در هر غمش/
بخندد, به اسرار این ماتمش

بنازم به انکس که هنگام ترس/
بخواند: "مترس و بگیرش تو درس"

بنازم به ان دل که در شهر خویش/
ندارد نیازی به ایین و کیش

بنازم به انکس که شد بی نیاز/
ز دانستن ه هر چه گردیده راز

بنازم به اهنگ این زندگی/
به رقص اورد عشق و دلدادگی

بنازم خدایی که مینازد او/
بر ان بنده که, بهر او, تازد او

بنازم, ببالم, ستایش کنم/
چو تسلیم محضش شوم هر قدم
========
کیانوش 94/4/1

/ 0 نظر / 13 بازدید