::دو روی سکه زندگی::

زندگی با هر رخش چون سکه ای در گردش است/
همچو گویی در مسیر لحظه ها در غلطش است

یک رخش خطی ز ذهن و وهم غیر از زندگیست/
وان دگر شیر شجاعی پر ز عشق و سادگیست

در چنین چرخش ز هر منظرگهی شکلی شود/
چشمها بر سوی ان شکلی که جوید میدود

یک نفر در بند تفسیر است و ذهنش غم بود/
زندگی یعنی برایش:" غصه و غم کم بود"

بهر او این زندگی یعنی چموشیهای ذهن/
بیخبر از لذت حال و خموشیهای ذهن

یک نفر دیگر شود سرمست حال و عشق ناب/
ارزویش روی معشوقش به بیداری و خواب

شخص سوم هر دو روی سکه بهرش زندگیست/
شاهد ذهن و دلش سرشار از ازادگیست

پیش چشمش غم فرودی لازم است قبل از فراز/
تا که پر گیرد دلش بر سوی اوجی دلنواز

ای فرود و ای فراز, ای رویهای زندگی/
نیست گردد هرکدامش بی خبر, یکبارگی

علت این زندگی را هر چه باشد در جهان/
بهر من لبخند عشق است و نباشد غیر از ان

تا که فرصت هست ای علت, مرا همراه باش/
تا نگردد بر لبم انگه که گویم کاش و کاش

/ 0 نظر / 20 بازدید