::چنان باشم::


دوست دارم انچنانی باشم اندر این جهان/
نیت خلقم بباشد منطبق بر راه ان

راز و اسرار ابد را تا ازل بخشم دمی/
در ره تسریع این همسو شدن, حتی کمی

دوست دارم خنده بر لبها نشانم دم به دم/
غم رود از چهره ها , نابود گردد در عدم

از محبت پر شود این باغ, با گلهای ان/
افتابی گردم از گرما و نور باغبان

دوست دارم یکصدا , فریاد گردم از درون/
انچه دل خواهد شوم , حتی اگر مرز جنون

در تکامل فرق ما با نسل حیوانها چه بود?/
این جهش گر دل در ان نقشی نمیدارد چه سود?!

دوست دارم همچو خلاقم شوم دایم به خلق/
بیش از این شعری که شبها می سرایم بهر خلق

خلق هرچیزی: کتابی , نقش نو با سادگی/
خنده ای, شوقی, و یا اشک از سر دلدادگی

دوست دارم بی هراس و بی تمنا از درون/
جوشد هر ذوق نهانی, نور بخشد بر برون

بی تعلق گردم از منهای بس موهوم خویش/
در قدم باشم شوم تسلیم هر چه گشته پیش
=====
کیانوش 94/5/3

/ 0 نظر / 79 بازدید