::بی چرا::

بر چراهایم نگردم هی مدام
در پی پاسخ, که می افتم به دام

ای همه, باز و پذیرا کن مرا
با پذیرش میشود دنیا به کام

چشم دل بگشا که گردم سوی تو
در تمام لحظه هایم صبح و شام

تا زمانی که بمانم چون نگاه
بینم هر فعل و کلامی چون پیام

اسب ترس و شک و ذهنِ بیش خواه
گر تو افساری, بگردد رام رام

بی چرا, ساکت , رهانم دست تو
اختیارم را سراسر تام تام

خود ببر هر سو که خواهی ای خدا
تا زنم در دشت دلخواه تو گام

/ 1 نظر / 7 بازدید
یاسی

خدا کنه به اون درجه از باور برسم که بی چون و چرا "زنم در دشت دلخواه خدا گام" موفق باشی