::چیدمان زندگی::

چیدمان زندگی خارج ز گود عشق نیست/
هر طرف را بنگری خارج ز بعد عشق نیست

زندگی را تَرجُمان اوج عشقی آرزوست/
لاجرم باید بگفتا, این چنین رویای اوست

چینش هر خلق و هر اِعجاز و هر نوآوری/
بهر جاری گشتن عشقی گشاید هر دری

یک در از شادی سخنها دارد و لبخند لب/
از دری دیگر بگردد رفع ماتم را سبب

گاهی از آنچه به ذهن ما بگشته ساز غم/
بانگ عشقی گردد و صد دل رها گردد ز غم

چیدمان ها گر چه از این ذهن ما بی بابت است/
در پس هر شکل ان, از بهر عشقی فرصت است

میل بر این عاشقی, در کنه ذره شد نهان/
از همان روزی که بودن, شد مسجل بر جهان

هر چه در سیر تکامل, مرده شد یا زنده گشت/
یا به هر شکلی ز شکل قبلی خود تازه گشت

در درونش اشتیاق عشق عالی میطپَد /
فارغ از هر آنچه تفسیرش بگردد نیک و بَد

آن قدر نو میشود این هستی و این کاینات/
تا که اوج عاشقی, جاری شود اندر حیات

آن زمان دیگر نتابد, این جهان گونه گون/
یک سخن مانَد و آن:" اِنّا اِلَیهِ راجِعوُن"

/ 0 نظر / 11 بازدید