::زندگی کن تا زنده ای::

زندگی کن زندگی, تا زنده ای/
ساکنی?, از زندگی جامانده ای

زندگی در حرکتش معنا شود/
بعد حرکت, برکتش برپا شود

بی کنش گر مانده ای در شیش و بش/
از چه داری انتظار ه واکنش

زندگی هر لحظه در بخشیدن است/
چشمه اش پیوسته در جوشیدن است

کاسه گر در دست تشنه داده اند/
چون بمانaد, اشهدش را خوانده اند

کاسه را باید درون اب کرد/
با صبوری و نترسیدن ز درد

زندگی گوشش به ذهن ما کر است/
هیچ از دادش نمی اید به دست

گوش ان حساس بر اقدام ماست/
بعد از ان خود مینماید راه راست

هر قدم بهتر ز صد افکار خام/
گر چه در ظاهر نماید همچو دام

دیدن گeل حاصلش تندیس نیست/
کس نگوید:"این اثر از ان کیست?"

پنجه را باید میان گل کشید/
تا که شکلی دیگر از ان افرید

انزمان گویی که صدها افرین/
بر تو ای خلاق کرات و زمین

=========
کیانوش 94/3/7

/ 0 نظر / 11 بازدید