::عاشق عاشق شدنم::

عاشق عاشق شدنم, لرزد از ان جان و تنم/
ور نبود عشق دگر, ترک کنم این بدنم

عاشق یابنده نی ام, عشق شدم, بنده نی ام/
خانه و کاشانه برفت, ساحت دلها وطنم

گوش, نجویم ز زمان , گوشم و گاهی چو زبان/
توشه ی دل بر طبقم,جوهر دل همسخنم

وز کرم کشف و شهود,تاب و توانم شده دود/
تار تو بودی و تو پود, پیله ی در بافتنم

پیله و پروانه تویی, جمله تویی, نیست دویی/
عقل شود سست چرا, عاقل و دیوانه منم

این دل سرکش بکشد , دست من از عقل و خرد/
تا که چو دیوانه شوم, قطره به دریا فکنم

ای که همه هست تویی, عاشق سرمست تویی/
دست بگیرم که دگر , یکه شود تو وَ منم

/ 0 نظر / 12 بازدید