::حدوث::

هر چه در اکنون کنیم از هست ماست/
انچه هستیم و کنار دست ماست

فعل ه حادث گشته در حال و کنون/
چون برایندیست, فاعل, گونه.گون

ما به زعم خویش, فاعل گشته ایم/
بر یگانه حکم خود دل بسته ایم

غافل از انکه پس ه این رویداد/
در شمارش, فاعلان در ازدیاد

بیشمارند و نیاید در شمار/
علت یک حادثه در روزگار

کل هستی در فرایندش دخیل/
سهم ما یک از هزاران بی بدیل

گر که حتی خیری از ما بردمید/
خَیِّرَش هستی و این درکش بعید

ای خدا, ای عامل ه بسیارها/
سهممان برجسته کن در کارها

تا که در دنیا ز منها برکنیم/
طرح و نقشی نو بر اندامش زنیم

======
کیانوش 94/4/29

/ 0 نظر / 55 بازدید