::اَمان از بازیهای تو::

اَمان از تو , چه بازیها تو داری/
که هم اغاز و هم پایان کاری

امان از نعمت و خیر و صلاحت/
که بینا میکند هر چشم تاری

امان از اینکه شر هم از سر توست/
به ظاهر دست بادم میسپاری

امان از اینکه هر شکلی درایی/
گهی گلبرگی و گه همچو خاری!

امان از این تناقضهای ذهنی/
که چون شمعی به راهم میگذاری

امان از اینکه مشتاقی که اید/
به سویت بنده ات از حال زاری

امان از این همه خلق و تناسب/
که چون رودی به دنیا گشته جاری

امان از این امانهای پیاپی/
که چون سربیت شعرت مینگاری

/ 0 نظر / 5 بازدید