::حظ لحظه::

زمانی نیست, کلامی نیست, نصیحت یا پیامی نیست/
همه اغاز حسن اند و برایش هم ختامی نیست

چه باشد در پس و پیشم?!, همان بهتر نیاندیشم/
که این اندیشه ی بسیار, مسیرش جز به دامی نیست

مسیر اینجا, هدف اینجا, چه می اید به کف?:"اینجا"/
کجا اندیشه میتازد, که جز افکار خامی نیست

همینجا بین گل زیبا , نگاه کودکی شیدا/
که بی شرحی اگر بینی, نشاطش را تمامی نیست

اگر نور دل افروزی, درونت عشق اندوزی/
برای چشم مشتاقت, همه روزست و شامی نیست

به زیر افکن منمهایت, رها کن دست غمهایت/
بدان حاصل به جز عشقت, به خاک است و مقامی نیست

حروف 'لحظه' را بنگر , میانش را دلت میبر/
همه 'حظ' است و غیر از ان, خبر از ها و لامی نیست

/ 0 نظر / 22 بازدید