::افکار::


انچه حادث میشود, الزاما از افکار نیست/
بایدی در پشت این افکار ما در کار نیست

انزمانیکه خلاف فکر ما در پیش ماست/
از سر تفسیر ذهنی, انچه هست, هنجار نیست

برخی از غمهای ما از این تناقض رو شود/
نقش هستی در حدوثش, قابل انکار نیست

در پس هر رویدادی , رویدادی دیگر است/
گاه نقش فکر ما, در این میان, انگار نیست

زندگی در راه رشدش , تابع امیالش است/
میلش عشق و , ذره ای, خارج از ان بیدار نیست

گاه یک لبخند لب در ظاهرش بی علت است/
حاصلش قطعا بجز در راه عشق و یار نیست

گاه این افکار ما در بند نقشی ثابت است/
زندگی شوقش در این واماندن و تکرار نیست

زین سبب انکس که اگه میشود در این میان/
میپذیرد انچه در پیش است و زان بیزار نیست

مست و رقصان میشود با هستی.اش در این حضور/
لذتش از ان, یقین , در حد این گفتار نیست
======
کیانوش 94/5/1

/ 0 نظر / 47 بازدید