::فرصت عاشقی::

فرصت عاشق شدن در زندگی بس نادر است/
گرچه نادر, کثرتش در صحن امکان وافر است

چون که پیش اید چنین امکان, نشاید رد شدن/
خالق از بهرش به هر شکل و طریقی حاضر است

عشق را یکسویه و بی انتظاری خوشتر است/
ورنه او عاشق نباشد, یا گدا یا تاجر است!

سیل غمها بهر ه در ره, هر کدامش فرصتیست/
تا که وجهی را ز عشقش, دربیابد ناظر است

عمق غم گر بیشتر باشد به سر حددات یاس/
عشق هم در حد ظرفش, رو به حد اخر است

عاشق از هر رو به عشقش بی مهابا رو کند/
گر گنه هم کرده باشد, پیش عشقش طاهر است

عاشقان واقعی بی منتند و در سکوت/
غیر از این باشد, فقط او عاشقی در ظاهر است

بارالها هر لباس بی خودی از من بکن/
چون لباس عاشقی تنها لباس فاخر است
======
کیانوش 94/5/20

 

/ 0 نظر / 73 بازدید