::جز خدا هست؟!::

در هر لغتی ردی از احوال خدا هست
ای عقل بگو چیزی از این راه جدا هست?!

هر کس که نبیند دل و آغوش خداوند
گو گر که نبینی بشنو,صوت و نوا هست

این موهبت از مهر و ز الطاف خدا بود
آنکس که ببیند به دلش صلح و صفا هست

میثاق من از روز ازل وصل خدا بود
تا جار زنم , هااای , کسی از تو سوا هست?!

هر حرکت وهر جنبش ما دست خدا بود
دنبال چه ایم او که خودش همره ما هست!!

دردم شده کوری و زبانم شده پر آه
جز لمس تو بر سوزش این درد،دوا هست?!

ای شعر رها کن دل من را که سپارم
تا بشنوم از جانب او حال رضا هست

گر جان طلبد جان بدهم تا به خود آیم
آیا به جز این بهر وصال, بیش بها هست?!

در خانه دل سفره ای از نیست گشایم
مهمانتر از او یار و عزیزی به سرا هست ?!

ای یار بگو, رقص لغاتم تو صدا شو
آوای لغات دل این خسته بجا هست?!

این هست و همه هستی منها بده بر باد
تا نیست شوم تا به دل این شور به پا هست

/ 1 نظر / 8 بازدید
یاسی

بسیار زیبا بود و دلچسب. با آرزوی موفقیت روز افرون شما ...[دست]